Home      
     
Images
 
           
                       

Details of the Plan

 1. Sri Adi Kumbheswarar – Mulavar
 2. Sri Mangala Nayaki
 3. Sri Somaskanda
 4. Sri Arukala Vinayakar
 5. Sri Nandi – Bali peetham
 6. Sri Sabha Vinayaka
 7. Sri Kasi Visvanatha
 8. Sri Nataraja
 9. Sri Big four of Saivism
 10. Sri The Sixty Three Nayanmars
 11. Sri Virabhadra
 12. Sri Saptakannikas
 13. Sri Visalakshi,Visvanatha
 14. Sri Valam Chuzhi Vinayaka
 15. Sri Bhikshatana
 16. Sri Karthikeya
 17. Sri Annapurani
 18. Sri Gajalakshmi
 19. Sri Mahalakshmi
 20. Sri Saraswathi
 21. Sri Jasta Devi
 22. Sri Durga
 23. Sri Chandikesa
 24. Sri Kuratirtha
 25. Sri Chamber of repose
 26. Sri Navaneetha Vinayaka
 27. Sri Kiratamurti
 28. Sri Bhairava – KalaBhairava-Jvarahareswara-Chaota Sri Govinda Dikshits-Nagammal
 29. Sri Jayendra Saraswathi Swamigal – the place where he sat for meditation
 30. Sri Chandra Surya
 31. Sri Adikara Nandhi
 32. Sri Vallabha Ganapathi
 33. Sri Shanmukha
 34. Sri Navagraha
 35. Sri Nandhi
 36. Decoration Mandapha
 37. Flag-Mast
 38. Sacrificial hall
 39. Sri Lakshmi Narayana Perumal
 40. Grand Kitchen
 41. Sri Mutra Veli Vinayaka
 42. Sri Bala Dandayutapani
 43. Sri Nandhi
 44. Kalyana Mandapha
 45. Elephant Shed
 46. Sri Sattanantha
 47. Mangala Kupam
 48. Vasantamandapam
 49. Cattle Shed
 50. Garden
 51. Four Pillar Mandapha
 52. Sri Vanni Vinayakar
 53. Sri Kumbha Munisiddhar
 54. Sri Kumarappar
 55. Sri Adilinga

 

 
Natural
 
   

1. Maha Magha Tirtha

2. Potramarai Tirtha – Tanks

3. Varuna Tirtha

4. Kasyapa Tirtha

5. Chakkara Tirtha

6. Matanga Tirtha

7. Bhagavad Tirtha – Bathing ghats along the Caver

 
Mangala Kupam Asva

Tirtha - Naga Tirtha

Kura Tirthala

Wells
Chandra Tirthala

Surya Tirthala

Gautama Tirthala

Varaha Tirthala

Tanks
 
 
Like the aforesaid stalas, Tirthas are fourteen in number of which seven are natural and the rest man-made.